Až 98% užívateľov si vyberá firmu zobrazenú na 1. strane v rámci Google výsledkov. Ste tam?

+421 917 736 905

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre odber newslettra

(ďalej len „súhlas“)

podľa § 13 ods. 1 písm. a) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(ďalej len „zákon“)

Úvod

Prevádzkovateľ definovaný v bode 2. je prevádzkovateľom informačného systému IS – Marketing (ďalej len „IS“), v ktorom sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) získané prostredníctvom internetu formou prihlásenia sa dotknutej osoby na odber ponúk a prijímanie informácií o nových produktoch alebo o zmenách produktov (newsletter). IS slúži na zhromažďovanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom priameho marketingu zo strany prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Ing. Matej Tóth.

Sídlo: Svätoplukova 41, 821 08, Bratislava

Štát: Slovenská republika

IČO: 50113674

DIČ: 1077977472

Údaje o IS

 • Názov informačného systému: IS – Marketing, MailChimp
 • Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona
 • Účel spracúvania: priamy marketing – Zasielanie ponúk a informovanie záujemcov o nových produktoch alebo o zmenách produktov (newsletter), kontaktovanie záujemcov alebo oprávnenej osoby záujemcu zo strany prevádzkovateľa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, faksimilných správ, prípadne SMS správ
 • Okruh dotknutých osôb: Fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (záujemcovia o zasielanie ponúk)
 • Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa
 • Lehota na výmaz osobných údajov: 5 rokov

Poučenie dotknutej osoby a jej práva

Poskytnutie údajov do IS je dobrovoľné.

Dotknutá osoba má podľa zákona najmä tieto práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje budú systematicky spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania a dôsledne zabezpečené tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona.

Súhlas dotknutej osoby

Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na:

 • spracúvanie svojich osobných údajov v IS vykonávaním operácií alebo súboru operácií s týmito osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, na účel uvedený v bode 3.,
 • poskytnutie, sprístupnenie a cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov podľa špecifikácie uvedenej v bode 3., a to

všetko za podmienok podľa tohto súhlasu a zákona.

Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že:

 • je staršia ako 16 rokov,
 • bola úplne a zrozumiteľne informovaná o povahe IS, o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania jej osobných údajov,
 • mala možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré jej boli úplne zodpovedané a týmto dobrovoľne súhlasí so zaradením do IS,
 • pred udelením súhlasu sa oboznámila s dokumentom s názvom „Popis podmienok získavania a spracúvania osobných údajov“ zo dňa 23.03.2019 zverejneným na webovom sídle www.digitalman.sk.